Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: " Preses informācijas izmantošana Latvijas monetārā sektora modelēšanai"

(publicēts 01.10.2010.)

2010. gada 27. septembrī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 225. aud.) plkst. 17:00-18:30 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Preses informācijas izmantošana Latvijas monetārā sektora modelēšanai. Ar referātu uzstājas Ivars Tillers. Semināru vadīja Edgars Brēķis. Seminārā piedalījās 13 dalībnieki. Gan pasaulē, gan Latvijā veiktie nauda pieprasījuma empīriskie pētījumi liecina, ka plašās naudas saistība ar ekonomisko aktivitāti, cenām un procentu likmēm ilgākā laika posmā labi atbilst teorētiski pamatotajām līdzsvara sakarībām. Arī īstermiņa novirzes, un ar līdzsvara atjaunošanos saistītā naudas rādītāju dinamika, ir labi izskaidrojama laika posmā, kad tautsaimniecība ir līdzsvarotas attīstības vai straujas izaugsmes fāzē. Situācija būtiski izmainās dziļas recesijas fāzē. Ja prognozēšanai izmanto iepriekš izstrādātos modeļus, tad faktiskās naudas rādītāju novirzes no prognozētajām vērtībām pārsniedz statistiski pieļaujamu kļūdu, un noviržu samazināšanās nav novērojama. Referātā, meklējot risinājumu šai problēmai, izvirzīta un pārbaudīta hipotēze, ka straujas lejupslīdes un trauslas finanšu sistēmas stabilitātes apstākļos, lai izskaidrotu naudas pieprasījuma izmaiņas, būtiski kļūst faktori, kas raksturo ekonomikas dalībnieku dažādu risku (banku, valūtas kursa u.c.) uztveres saasinājumus. Līdz ar to, jau izstrādātie un praksē aprobētie naudas pieprasījuma modeļi, kā arī teorētiskās nostādnes, būtu jāpapildina ar ekonomikas dalībnieku uzvedību raksturojošiem faktoriem. Lai kvantitatīvi aprakstītu ekonomikas dalībnieku riska uztveres izmaiņas, izveidots D-indekss, kas atspoguļo sabiedrībā pastāvošo valūtas riska uztveri caur informāciju presē. Izveidotais indekss ir izmantots naudas pieprasījuma izpētē, un iegūtie rezultāti apliecina, ka šī pieeja ļauj izskaidrot naudas pieprasījuma izmaiņas strauju makroekonomisko izmaiņu un finanšu satricinājumu periodā.

Prezentācija (PDF, 426 KB)