Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums un juridiskā adrese

Biedrības nosaukums ir "Latvijas Ekonometristu asociācija" (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

Biedrības mērķi ir:
2.1. veicināt Ekonometrijas zinātnes un izglītības attīstību un izplatību Latvijā;
2.2. sekmēt Ekonometrijas zinātnes, modelēšanas teorijas un kvantitatīvās analīzes metožu praktiskās pielietošanas atziņu īstenošanu analītisko aprēķinu veikšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
2.3. propagandēt Ekonometrijas zinātnes, modelēšanas teorijas un kvantitatīvās analīzes metožu izmantošanas sasniegumus, kā arī reāli iespējamo ieguldījumu uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā;
2.4. koordinēt un atbalstīt informatīvo biļetenu, zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu izdošanu ekonometrijas metožu, citu kvantitatīvās analīzes metožu praktiskās pielietošanas un matemātiskās modelēšanas jomā aktuālo ekonomisko un vadības problēmu risināšanai;
2.5. konsolidēt Latvijas augstskolu, valsts institūciju, banku, uzņēmumu, firmu u.tml. speciālistu izglītojošā, zinātniskā un intelektuālā potenciālu sadarbojoties ar ārvalstu speciālistiem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs statūtos noteiktos termiņos nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaita iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,
5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.4. saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai arī ar pārstāvja starpniecību. Pēdējā gadījumā pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā ar notariālu apstiprinājumu.
6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta divu nedēļu laikā pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.nodaļa. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 12 valdes locekļiem.
7.2. Valdi ievēlē uz trijiem gadiem.
7.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
7.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
7.5. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar 2 valdes locekļiem.
7.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.nodaļa. Revidents

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trijiem gadiem.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.nodaļa. Biedru nauda

9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu par kalendāro gadu ar vienu maksājumu, kura lielumu nosaka biedru sapulce, un ne vēlāk kā līdz aktuālā gada kārtējai biedru sapulcei.
9.2. Biedri, kas Biedrībā uzņemti kalendārajā gadā pēc kārtējās biedru sapulces, maksā biedru naudu par aktuālo gadu tādu pašu kā 9.1., un ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā pēc lēmuma par uzņemšanu Biedrībā paziņošanas.

10.nodaļa. Biedrības uzdevumi

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Biedrības uzdevumi ir:
10.1. veicināt ar Ekonometriju, citām kvantitatīvās analīzes metodēm un matemātisko modelēšanu saistītos zinātniskos pētījumus;
10.2. saskaņot dažādās augstskolās un institūcijās strādājošo Ekonometrijas speciālistu un ekonomistu-analītiķu darbību;
10.3. celt savu biedru kvalifikāciju un palīdzēt jauno Ekonometrijas speciālistu un ekonomistu-analītiķu sagatavošanā;
10.4. veicināt Ekonometrijas zinātnes, citu kvantitatīvās analīzes metožu un matemātiskās modelēšanas atziņu popularizāciju valstī;
10.5. stimulēt zinātniskajos pētījumos iegūto rezultātu Ekonometrijas, citu kvantitatīvās analīzes metožu un modelēšanas teorijas jomā izmantošanu Latvijas tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, izglītībā un sabiedrībā;
10.6. sekmēt un pilnveidot zinātņu nozares terminoloģiju;
10.7. attīstīt sakarus ar Latvijas organizācijām, kas darbojas saskares zinātņu nozarēs;
10.8. sadarboties ar citu valstu līdzīgām asociācijām un zinātniskajām organizācijām.

11.nodaļa. Biedrības pasākumi

Lai izpildītu augstākminētos uzdevumus Biedrība veic šādus pasākumus:
11.1. organizē tematiskos lasījumus, teorētiskas un praktiskas sanāksmes, seminārus un konferences;
11.2. rīko kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus;
11.3. rīko jubilejas, atceres un citus sabiedriskus pasākumus;
11.4. iespēju robežās gādā un piešķir saviem biedriem stipendijas un organizē komandējumus;
11.5. organizē pētījumu konkursus Ekonometrijas, citu kvantitatīvās analīzes metožu un matemātiskās modelēšanas jomā, dibina prēmijas par izciliem darbiem;
11.6. piedalās atbilstoši Biedrības mērķiem mācību grāmatu un citas literatūras izdošanā un attiecīgu plānu apspriešanā;
11.7. regulāri izdod Biedrības informatīvo biļetenu;
11.8. propagandē Ekonometrijas un citu kvantitatīvās analīzes metožu izmantošanu presē, radio, televīzijā, lekcijās;
11.9. sagatavo un iesniedz valsts institūcijām, bankām un citām institūcijām, kas nodarbojās ar ekonometriskajiem, citiem matemātiskajiem modeļiem un metodēm, priekšlikumus vadības lēmumu izstrādāšanai un to pilnveidošanai;
11.10. nepieciešamības gadījumā izveido darba grupas aktuālo uzdevumu risināšanai;
11.11. veic ar Ekonomikas nozares apakšnozares Ekonometrija saistītu promocijas darbu aprobāciju;
11.12. rīko izbraukuma sesijas un ekskursijas.

12.nodaļa. Balvas piešķiršana

Biedrība piešķir balvu par atsevišķu izcilu zinātnisko darbu Ekonometrijas, citu kvantitatīvās analīzes metožu un matemātiskās modelēšanas jomā vai par mūža ieguldījumu zinātnē, pedagoģijā vai praksē (ne mazāk kā 30 gadi). Balva ir diploms un naudas prēmija. Balvas piešķiršanas kārtību nosaka īpašs valdes izstrādāts nolikums.

Biedrības dibinātāji:

L. Bandeviča, O. Barānovs, D. Jasjko, R. Počs, M. Purgailis, V. Streļčonoks, D. Šķiltere, I. Šņucins

Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē Rīgā,
2009.gada 30. martā