Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Izbraukuma teorētiskais seminārs Šauļu Universitātē

(publicēts 27.09.2011.)

2011. gada 9. septembrī Šauļu Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Lietuvā) notika izbraukuma teorētiskais seminārs par trim tēmām:

(1) "Export of Financial Services",
(2) "Opportunities Presented by a Model-based Assessment of the EU Funds Programmes in New Member States",
(3) "Development of Lithuania's Economy in Post-Crisis Period".

No biedrības LEA ar pirmo referātu uzstājas Marija Lindemane, bet ar otro - Aleksandrs Dahs. No Šauļu Universitātes ar trešo referātu uzstājas asoc. prof. H. Karpavičius. Semināru vadīja Ilmārs Šņucins, Edgars brēķis un Milda Damkuviene. Seminārā piedalījās 21 dalībnieks.

Teorētiskais seminārs.
Dalībnieki no biedrības LEA: J. Krūmiņš, P. Rivža, L. Bandeviča, V. Streļčonoks, I. Šņucins, E. Brēķis, A. Auziņa, M. Lindemane, A. Dahs, S. Rivža.
Dalībnieki no Šauļu Universitātes Šociālo zinātņu fakultātes: Prof. dr. T. Tamošiūnas (vice-rector), assoc. prof. dr. D. Cibulskienė (Economics Dept., Head of Economical Research Centre), lect. dr. J. Karalevičienė (Economics Dept.), assoc. prof. dr. D. Rudytė (Economics Dept.), assoc. prof. dr. D. Balvočiūtė (Economics Dept.), assoc. prof. dr. A. Blinstrubas (head of Social Research Centre), assoc. prof. dr. H. Karpavičius (Economics Dept.), lect. S. Balčiūnas (Senior Researcher at the Social Research Centre), lect. V. Lembutis (Economics Dept.).

Tikšanās pie Šauļu Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāna.
Dalībnieki no biedrības LEA: J. Krūmiņš, P. Rivža, L. Bandeviča, V. Streļčonoks, I. Šņucins, E. Brēķis, A. Auziņa, M. Lindemane, A. Dahs, S. Rivža.
Dalībnieki no Šauļu Universitātes Šociālo zinātņu fakultātes: lect. dr. M. Damkuvienė (vice-dean), assoc. prof. dr. A. Blinstrubas (head of Social Research Centre), assoc. prof. dr. S. Žičkienė (Head of Management Dept.), L. Juozaitienė (vice-dean), assoc. prof. dr. G. Šaparnis (dean).

2011. gada 9. septembrī Šauļu Universitātē (Lietuvā, Šauļos, Arhitektu ielā 1) plkst. 13:30-15:00 notika izbraukuma teorētiskais seminārs par tēmu: Export of Financial Services. Ar referātu uzstājas Marija Lindemane. Semināru vadīja Ilmārs Šņucins un Edgars Brēķis. Seminārā piedalījās 21 dalībnieks. Par Latvijas specializāciju finanšu pakalpojumu eksportā, sevišķi no ekonomiskās krīzes pārvarēšanas veicināšanas skatu punkta, diskutē daudzi ekonomikas un banku eksperti. Tomēr, pirms lēmumu pieņemšanas par finanšu nozares stimulēšanu un konkrētiem pasākumiem finanšu pakalpojumu eksporta attīstībai, rodas nepieciešamība novērtēt potenciālu šajā jomā. Finanšu pakalpojumu eksporta pamatfaktoru identifikācijai un eksporta virzienu novērtēšanai importētājvalstu šķērsgriezumā, referātā bija izklāstīti un detalizēti izskatīti dažāda veida regresijas modeļi. Finanšu pakalpojumu eksporta valsts potenciāla novērtēšana galvenokārt tika veidota uz adaptētā regresijas modeļa pamata, kam par bāzi bija izvēlēts starptautiskās tirdzniecības Gravitācijas modelis (Gravity model). Semināra dalībnieki ar profesionālo ieinteresētību diskutēja par Gravitācijas modeļa pielietošanas iespējām un ierobežojumiem atsevišķās ekonomikas jomās, to aktualitāti dažādu valstu finanšu pakalpojumu eksporta iespēju novērtēšanā, kā arī par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atklātajiem rādītājiem finanšu pakalpojumu eksporta Gravitācijas modeļa izveides rezultātā. Šīs semināra daļas nobeigumā aktīvi tika apspriesti iespējamā Latvijas pozicionēšana pasaules finanšu pakalpojumu tirgū, darbības atklātā potenciāla realizēšanai un papildus pētījumi, kas būtu nepieciešami finanšu pakalpojumu eksporta jomā. 

Marijas Lindemanes prezentācija (PDF, 1,55 MB)

Summary

Many economic and banking experts are discussing possibilities of the Latvia in terms of specialization in export of financial services, especially in matters of stimulating the overcoming of economic crisis. However, before implementing the decision to stimulate the financial sector and taking certain measures in order to develop financial services export, it is necessary to evaluate the potential of this area. In order to identify factors affecting export of financial services and evaluate directions of exports in crosscut of importing countries, presented report brought up and examined in details various kinds of regression models. The country's potential in export of financial services was evaluated using adapted regression model based on Gravity model of international trade. Seminar attendees, all with a professional interest in the subject, discussed the possibilities and limitations of using Gravity model in different areas of economics, its relevance for evaluating of financial service export opportunities in different countries and outcomes from construction of the Gravity model for cross-border export of financial services for Latvia, Lithuania and Estonia. This part of seminar was closed with active discussion of possible variants for positioning of Latvia in global financial services market, activities for implementing of identified potential and necessary follow-up research in export of financial services.  

Резюме

О специализации Латвии на экспорте финансовых услуг, способствующему выходу из экономического кризиса, дискутируют многие эксперты экономики и специалисты банкинга. Однако, для принятия решения о стимулировании финансовой отрасли и конкретных мерах по развитию экспорта финансовых услуг возникает необходимость оценить потенциал государства в этой области. В данном реферате были изложены и детально рассмотрены различного рода регрессионные модели для идентификации факторов, ключевым образом влияющих на экспорт финансовых услуг, и для оценки потоков экспорта в разрезе стран-импортёров этих услуг. Оценка потенциала государства в экспорте финансовых услуг главным образом проводилась на адаптированной регрессионной модели, основанной на гравитационной модели (Gravity model) международной торговли. Участники семинара с профессиональной заинтересованностью дискутировали о возможностях и ограничениях применения гравитационной модели в разных областях экономики, её актуальности в оценке возможностей экспорта финансовых услуг различных государств, а также о показателях Латвии, Литвы и Эстонии, которые выявились в результате построения гравитационной модели межгосударственного экспорта финансовых услуг. В заключении данной части семинара активно обсуждались возможное позиционирование Латвии на мировом рынке финансовых услуг и действия по реализации выявленного экспортного потенциала, а так же возможные дополнительные исследования в сфере экспорта финансовых услуг.  

2011. gada 9. septembrī Šauļu Universitātē (Lietuvā, Šauļos, Arhitektu ielā 1) plkst. 15:30-17:00 notika izbraukuma teorētiskais seminārs par tēmu: Opportunities Presented by a Model-based Assessment of the EU Funds Programmes in New Member States. Ar referātu uzstājas Aleksandrs Dahs. Semināru vadīja Ilmārs Šņucins un Edgars Brēķis. Seminārā piedalījās 21 dalībnieks. Referātā uz QUEST III R&D modeļa piemēra tika izskaidrota ekonometrisko modeļu pielietošanas aktualitāte un nepieciešamība ES fondu programmu plānošanas un pārvaldes procesos jaunajās ES dalībvalstīs, tika minēta arī šādu modeļu pielietošanas pozitīvā pieredze ES, kā arī tika definētas galvenās tehniskās un konceptuālās problēmas un grūtības, ar kurām pētniekiem nākas sastapties veidojot vai pielāgojot modeli atsevišķās ES dalībvalsts apstākļiem. Semināra dalībnieki aktīvi apsprieda ekonometrisko modeļu izmantošanas potenciālu viņu profesionālās darbības un interešu sfērās. Diskusijas laikā tika minēti prezentētā pētījuma galvenie pozitīvi aspekti, tā trūkumi, kā arī izskanēja konstruktīvi padomi pētījuma turpināšanai un padziļināšanai. Īpašu interesi klātesošie izrādīja par piedāvātiem statistisko pētījumu rezultātiem, kā arī par pētījumā aplūkotā modeļa izejas informācijas interpretāciju Baltijas valstu kontekstā. 

Aleksandra Daha prezentācija (PDF, 3,93 MB)

Summary

In this report author explains the necessity of an econometric model-based assessment as part of planning and management process of the EU funds programmes in the new member states while using QUEST III R&D model as an example. Report also included some notes on the positive EU experience in the matters of model-based analysis of the structural policy. Multiple challenges and problems that researchers have to face while adapting a large-scale econometric model for the needs of a single member state where also identified and explained by the author. Participants of the seminar had a lively discussion on the potential application of econometric models in their respected field of work, study and interests. Multiple positive aspects of the research as well as its weaknesses were mentioned, followed by some constructive advices and ideas on expanding and deepening author's work. Special attention was devoted to the results of statistical and model-based analysis of the Baltic States economical development given in the presentation

Резюме

В докладе на примере модели QUEST III R&D была продемонстрирована актуальность и целесообразность применения эконометрических моделей на всех стадиях планирования и управления программ Европейских фондов в странах - новых членах ЕС, также были упомянуты примеры успешного применения подобных аналитических инструментов во многих странах Евросоюза. Особое внимание в докладе было отведено проблемам и трудностям, с которыми приходится сталкиваться исследователям в процессе создания либо адаптации подобной модели для условий отдельно взятой страны. Участники семинара активно обсуждали возможность применения эконометрических моделей в интересующих их областях. В процессе обсуждения были названы как сильные стороны, так и недостатки презентуемого исследования, также были высказаны конструктивные предложения относительно его дальнейшего развития и углубления. Особый интерес у всех собравшихся вызвали предоставленные в докладе результаты статистического анализа, а также интерпретация результатов моделирования развития экономики стран Балтии.

2011. gada 9. septembrī Šauļu Universitātē (Lietuvā, Šauļos, Arhitektu ielā 1) plkst. 17:00-18:00 notika izbraukuma teorētiskais seminārs par tēmu: Development of Lithuania's Economy in Post-Crisis Period. Ar referātu uzstājas asoc. prof. H. Karpavičius. Semināru vadīja Milda Damkuviene. Seminārā piedalījās 21 dalībnieks.